Adatkezelési tájékoztató

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a SIGMA FAKTORING Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19.; cégjegyzékszám: 01-10-044101; e-mail: adatvedelemsigmafaktoring.hu; telefonszám: +36-1-391-0930; web: www.sigmafaktoring.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely követelések vásárlásával (faktoring) és azok behajtásával üzletszerűen foglalkozik. Az Adatkezelő a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartott és felügyelt gazdasági társaság, amely követelésvásárlással foglalkozik. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjének neve: Vigváry Attila, e-mail címe: adatvedelemsigmafaktoring.hu, levelezési címe: 1406 Budapest, Pf. 85.

1.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”);
 • Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • Azon jogszabályok, amelyek alapján az adatkezelő jogosult a követelések kezelése érdekében személyes adatokat másnak átadni.

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelő által megvásárolt követelésben részes, mint adós, vagy mint biztosítékot adó személy (adóstárs, kezes, zálogkötelezett).

A jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja:

 • Követelések vásárlása;
 • Vásárolt követelések nyilvántartása, rendszerezése, a behajtási tevékenység tervezése;
 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett tartozásának meghatározása, felhívás a megfizetésre;
 • Érintettől érkező, fizetéssel kapcsolatos kérelmek, igények kezelése, elbírálása;
 • Érintett fizetéseinek kezelése, elszámolása;
 • A fizetés elmaradása esetén felszólítás;
 • Felszólítást követő jogi lépések megtétele;
 • Behajtásban részt vevő közreműködő igénybe vétele;
 • Tartozás lezárása;
 • Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
 • Képfelvételek esetén személy- és vagyonbiztonság.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása mindazon esetekben, amikor az érintett az adatokat önként bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére (pl. részletfizetés iránti kérelemben). Az érintett az Adatkezelőtől a jogviszony kezdetén tájékoztatást kap, a tájékoztatásban szerepel az Adatkezelő részére történő adatszolgáltatás, mint önkéntes hozzájárulással történő adatátadás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez esetben viszont az adatszolgáltatáshoz jogkövetkezmények nem fűzhetők.

Törvény felhatalmazása, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelő olyan jogalanyoktól (gazdasági társaságoktól) vesz át személyes adatokat, akik az érintettel szerződést kötöttek. Az adatátadó és az érintett között szerződéses jogviszony állt fenn (pl. kölcsönszerződés, közüzemi szerződés), amely alapján az adatokat átadó fél kezelte az érintett személyes adatait. Az adatátadó az adatokat az Adatkezelő részére engedményezés útján adta át. Az engedményezés során az Adatkezelő az adatátadó helyébe lépett, ő lett a követelés jogosultja. Az engedményezés jogutódlás, amellyel az adatátadó (engedményező) jogai az Adatkezelőre (engedményes) szálltak. Az engedményezés jogalapja a Ptk. 6:193-6:201. §-ai.

Az Adatkezelő – a fenti 1.1. pontban írtak szerint – a Hpt. hatálya alá tartozó pénzügyi vállalkozás, így adatkezelésére – így például az érintett azonosítására, a banktitok kezelésére – a Hpt. szabályai vonatkoznak.

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a szerződés teljesítése a jogalapja mindazon adatok kezelésének, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez, a szerződés megkötését megelőzően az érintett által kezdeményezett lépések megtételéhez.

Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont alapján amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelő felhasználja ezen érdek érvényesítése céljából. Amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelést megelőzi az érdekmérlegelési teszt (lásd alább).

2.4. Érdekmérlegelési teszt

Az Adatkezelő fő tevékenysége követelések behajtása, és ezen tevékenység során kiemelt szerepet kap a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Ezzel összefüggésben az érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:

 • Az Adatkezelőnek szerződésen vagy jogszabályon alapuló igénye van az érintettel szemben. Az Adatkezelő, mint a díj (vagy egyéb jogcímen teljesítendő fizetés) jogosultjának jogos érdeke az, hogy hozzájusson az őt megillető összeghez.
 • A fizetési kötelezettség minden esetben az érintett által kötött szerződésen, vagy az érintett kötelezettségvállalásán (pl. kezesség) alapul; a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás minden esetben az érintettek önkéntes elhatározása alapján történt. Vagyis az érintettek vállalták a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén fizetést teljesítenek a velük szerződésben álló jogosult részére.
 • A jogosult igényét az Adatkezelő törvény alapján jogszerűen megszerezte, így rá szállt az igény érvényesítésének joga. Vagyis az Adatkezelőnek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy az igényét érvényesítse, a követelt összeghez hozzájusson.
 • Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelő igényét, azt az Adatkezelő kénytelen jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más mód a cél elérésére.
 • Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelő nem tudja azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani. Az adatok felhasználása nélkül az igény (azaz az érintettet terhelő fizetési kötelezettség) mértéke sem számítható ki.
 • Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az érintett jogellenes eljárása, és az adatok felhasználására kizárólag jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.
 • Az érintett érdekeit szolgálja az, hogy az egyes lépések megtételéről az érintett tájékoztatást kap, vagyis a teljes behajtási folyamat ismert az érintett előtt, és a jogi eljárásokban az érintett is kifejtheti álláspontját. Az érintett számára az igény ismert, és nem váratlan a követelés behajtása. A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelőkkel szemben, az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják.

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA

3.1. Az adatok felvétele

Az engedményezőtől történő adatfelvétel

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban attól a személytől veszi át, akivel az érintett szerződésben állt, és aki a követelését engedményezés útján az Adatkezelőre ruházta. Mivel az engedményezéssel a követelés, annak biztosítékai, és a jogérvényesítés joga átszáll az Adatkezelőre, az adatátadó átadja mindazon adatokat, amelyek a követelés meghatározásához, bizonyításához szükségesek.

Az érintett adatszolgáltatása

Az engedményezést követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot az érintettel. Ezt követően az Adatkezelő rögzíti azon adatokat, amelyek a követelés behajtása szempontjából relevánsak, és amelyeket az érintett bocsát az Adatkezelő rendelkezésére.

Más forrásokból történő adatfelvétel

Az Adatkezelő más forrásból kizárólag akkor vesz át adatot, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult, vagy az adatkezelésre törvény felhatalmazást ad. Amennyiben az érintett lakcíme nem ismert, korábbi lakcímén nem elérhető, az Adatkezelő a lakcímre vonatkozó adatot átveszi a Belügyminisztérium által vezetett személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján.

3.2. A kezelt adatok köre

Az alábbi adatok közül az Adatkezelő kezeli azokat, amelyeket a fenti 3.1. pontban meghatározottak szerint átvett. Figyelemmel arra, hogy az engedményező nem minden adatot ad át, és az érintett adatszolgáltatásra nem köteles, az Adatkezelő nem minden érintett esetében kezeli az összes alább felsorolt adatot.

 1. Érintett azonosításához szükséges adatok: A kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, anyja születési neve, születési hely, idő, állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím, postacím, azonosító okmány típusa és száma, lakcímkártya száma. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása.

 2. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. Az adatok kezelésének célja a kapcsolattartás.

 3. Az érintett és az engedményező által kötött szerződésre és a teljesítésre vonatkozó adatok: Az Adatkezelő kezeli mindazon, az érintett és az engedményező által kötött szerződésre vonatkozó adatot, amelyet az engedményező átad az Adatkezelő részére. Így a kezelt adatok lehetnek: a szerződéskötés ideje, a szerződés tárgya, tartalma, a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok, korábbi fizetések és fizetési elmaradások, a felek közötti nyilatkozatok. Az adatkezelés célja a követelések azonosítása, behajtása.

 4. Az érintettel szemben fennálló követelés: Az Adatkezelő kezeli a követelés jogalapját, összegét, lejáratát, tőke és járulékok (kamatok, költségek) szerinti bontásban. Az Adatkezelő kezeli az érintett által teljesített, vagy más módon befolyt összegek mértékét, a megfizetés idejét és módját, ezzel összefüggésben a követelés alakulását. Az adatkezelés célja a követelések azonosítása, behajtása.

 5. Az érintett által közölt igények, nyilatkozatok: Az Adatkezelő kezeli az érintett nyilatkozatait, így a fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés, engedmény) vonatkozó adatokat, az érintett vitatásait, a követeléssel, annak mértékével, jogalapjával kapcsolatos nyilatkozatokat. Az adatkezelés célja a követelések azonosítása, behajtása, a jogviszonyból származó igények érvényesítése, jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 6. Az érintettel szemben tett intézkedések: Az Adatkezelő nyilvántartja az egyes intézkedésekre vonatkozó adatokat (felszólítás, átadás behajtónak, jogi lépések megtétele). Az adatkezelés célja a követelések azonosítása, behajtása, a jogviszonyból származó igények érvényesítése, jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 7. A követelés kezelésével összefüggésben keletkezett egyéb adatok: Az érintett fizetési hajlandósága, fizetési ígéret, vállalt fizetések, teljesített fizetések, az érintett – meglévő adatok alapján megállapított – fizetési készségére és képességére vonatkozó adatok. Az adatkezelés célja a követelések azonosítása, behajtása, a jogviszonyból származó igények érvényesítése, jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

 8. Az Adatkezelővel történő egyéb célú kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és az ügyfélszolgálattal adatot közöl (pl. panasz), az adatokat az Adatkezelő kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása.

 9. A rögzített telefonbeszélgetés: A telefonbeszélgetéseket az Adatkezelő – az érintettek tájékoztatása mellett – rögzíti. Az érintett a rögzített beszélgetésről tájékoztatást kérhet. Az adatkezelés célja fogyasztóvédelem, az érintett jognyilatkozatainak rögzítése, továbbá minőségbiztosítás.

 10. Okiratok: Az Adatkezelő az érintett azonosítására használt okmányt lemásolja, és a másolatot megőrzi, feltéve, ha a másolást jogszabály kötelezővé teszi. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az utólagos bizonyítás, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

 11. Különleges adatok: Különleges adatot az Adatkezelő fő szabályként nem kezel. Kivételt képez az eset, amikor a különleges adatot az érintett bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, az adott adat szorosan összefügg a követelés behajtásával, szükséges a döntés meghozatalához, és az érintett az adat kezeléséhez hozzájárul. Különleges adatokat emellet tartalmazhatnak az egyes, hatóságok, végrehajtók, bíróságok által megküldött iratok is, amelyek alapján az Adatkezelő adatokat nem rögzít, de az adott dokumentumot tárolja, ha annak tárolása a követelés behajtása érdekében fontos.

 12. Képfelvétel: Az Adatkezelő ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben képfelvevő rendszer működik. A felvételkészítés tényéről az érintett tájékoztatást kap. A felvételeket az Adatkezelő öt napig őrzi (bizonyítékként történő felhasználás esetében az erre irányuló kérelem előterjesztésétől számított 30 napig őrzi, feltéve, ha a rögzítéstől számított 5 nap még nem telt el) . Az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk, (1) bek., f) pont). Az adatkezelés jogalapja emellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzvMt) 26. §. Az adatkezelés kötelező az Adatkezelő helyiségeiben. Amennyiben az érintett ehhez nem járul hozzá, lehetősége van telefonon, vagy írásban történő ügyintézésre.

3.3. Banktitok

Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A fentiek alapján a természetes személy érintettre vonatkozó adatok banktitoknak minősülnek.

3.4. Az Adatkezelés folyamata

Az engedményezés (adatok átvétele) után az érintett minden esetben kap értesítést az engedményezésről, és arról, hogy ezt követően a tartozását az Adatkezelő részére teljesítheti. Az értesítés tartalmaz egy fizetési felhívást, adatkezelési tájékoztatót, egy általános tájékoztatót (lejárt tartozással rendelkező Ügyfelek részére) és egy részletfizetési nyomtatványt is. Az Adatkezelő a tájékoztatás kiküldését követő két hónapig kezeli az ügyet, várja az érintett jelentkezését. Amennyiben ezen időtartamban az érintett nem jelentkezik, adatait az Adatkezelő átadja a behajtásban közreműködő közvetítője részére, elektronikus úton.

A közvetítő jogi eszközökkel behajtást nem végez, tehát a behajtás csak kommunikációs eszközökkel történik. Jellemző módszerek: telefon, levelezés, személyes felkeresés. Amennyiben az érintett a közvetítőre panaszt tesz, azt minden esetben az Adatkezelő vizsgálja ki. Amennyiben az érintett a lakcímén nem elérhető, a közvetítő megkeresheti a Belügyminisztériumot, a lakcím szolgáltatása érdekében.

Ha a közvetítő az Adatkezelő által meghatározott időben nem ér el eredményt, jelentést ír a tevékenységéről, és ezt, az átadott adatokat, valamint az újonnan keletkezett adatokat átadja az Adatkezelő részére. A közvetítő minden esetben az Adatkezelő által meghatározott adatkezelési szabályok szerint köteles eljárni.

Amennyiben a közvetítő eljárását követően a tartozás még fennáll, az Adatkezelő hoz döntést a további lépésekről, amely lehet újabb kapcsolatfelvétel, az ügy lezárása, vagy jogi eljárás. A jogi eljárás – amelyet vagy az Adatkezelő, vagy általa megbízott ügyvéd végez – minden esetben a jogszabályokban meghatározott lépések megtételét jelenti (fizetési meghagyás, peres eljárás, bírósági végrehajtás).

Ha a követelés megtérül, vagy a megtérülés nyilvánvalóan lehetetlenné válik, az Adatkezelő az ügyet lezárja.

IV. EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Kintlévőségek érvényesítése

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő elsődleges tevékenysége a kintlévőségek kezelése, amely során az érintettel szembeni igény érvényesítésére kerül sor, a fenti 3.4. pont szerinti folyamatban.

Kezelt adatok köre

A fenti 3.2. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja

A fenti 2.2. pont szerinti célok.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése, szerződés teljesítése, valamint az Adatkezelő jogos érdeke, a fent írtak szerint.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Adatkezelő a követelés zárásától (megtérülés, vagy megtérülés lehetetlenné válása) számított nyolc számviteli évig kezeli.

4.2. Közvetítők igénybe vétele

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő a tevékenysége során igénybe vesz közvetítőket. A közvetítők minden esetben kiemelt közvetítők, a Hpt. hatálya alá tartoznak. Az Adatkezelő a közvetítőkkel minden esetben írásbeli szerződést köt. A közvetítők az Adatkezelő első kapcsolatfelvételét követően járnak el, a követelés behajtása érdekében, a fenti 3.4. pontban írtak szerint. A közvetítők adatfeldolgozónak minősülnek, figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő nevében, javára, az Adatkezelővel kötött szerződés, és az Adatkezelőtől kapott iránymutatások, utasítások szerint járnak el.

Kezelt adatok köre

A fenti 3.2. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja

a fenti 2.2. pont szerinti célok.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése, valamint az Adatkezelő jogos érdeke, a fent írtak szerint.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Adatkezelő a követelés zárásától (megtérülés, vagy megtérülés lehetetlenné válása) számított nyolc évig kezeli.

4.3. Telefonbeszélgetések rögzítése

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő az érintettel folytatott beérkező telefonhívásokat – a panaszok kivételével – nem rögzíti. Panaszok esetén a rögzítés a Hpt. alapján kötelező, a rögzített hívásokat az Adatkezelő 5 (öt) évig őrzi (Hpt. 288. § (2) bek.). Az érintett a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre az Adatkezelő biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, illetve kérésre térítésmentesen huszonöt napon belül az érintettnek a hangfelvételről készült hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát átadja.

Az Adatkezelő az érintettel folytatott kimenő telefonhívásokat rögzíti, a rögzített hívásokat az Adatkezelő 5 (öt) évig őrzi. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk, (1) bek., f) pont), célja a telefonon kért törlesztési kedvezmények igazolása, a jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez vagy védelméhez, viták, jogviták eldöntéséhez, reklamációs ügyek kivizsgálásához bírósági, hatósági eljárásban szükséges bizonyíték biztosítása, amely más módszerrel nem érhető el a telefonos egyeztetések alkalmával.

Kezelt adatok köre

A fenti 3.2. pont a. alpontjában kezelt adatok közül a személyazonosító adatok, elérhetőségek, hanganyag.

Az adatkezelés célja

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Érintettől érkező, fizetéssel kapcsolatos kérelmek, igények kezelése, elbírálása;
 • Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése, vagy az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a telefonbeszélgetéseket 5 évig tárolja.

4.4. Képfelvételek készítése

Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben képfelvevő rendszer működik. A felvételkészítés tényéről az érintett tájékoztatást kap. A felvételeket az Adatkezelő öt napig őrzi. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk, (1) bek., f) pont). Az adatkezelés jogalapja emellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzvMt) 26. §.

Kezelt adatok köre

A 3.2.l. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja

 • Személy- és vagyonbiztonság.

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek (GDPR 6. cikk, (1) bek., f) pont), valamint a fenti jogszabályi rendelkezés (SzVMt).

Az adatkezelés időtartama

Bizonyítékként történő felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 5 nap, bizonyítékként történő felhasználás esetében az erre irányuló kérelem előterjesztésétől számított 30 nap, feltéve, ha a rögzítéstől számított 5 nap még nem telt el.

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Amennyiben az adat banktitoknak minősül, a Hpt. 161. § (1) bek. alapján banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 1. a pénzügyi intézmény Ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja,
 2. a Hpt. törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
 3. a pénzügyi intézmény érdeke ezt az érintettel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

5.2. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelők utasítása szerint, az Adatkezelők nevében járnak el. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő igénybe veszi a vele szerződéses kapcsolatban álló közvetítőket. A közvetítők részére a banktitok átadása a Hpt. 161. § (1) bek. c) pont és 164. § q) pont alapján is jogszerű.

Adatfeldolgozóink listáját itt tekintheti meg.

5.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.

 2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.

 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

 6. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

6.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés)

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás

Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 5. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalatnaih.hu; honlap: www.naih.hu.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.