Lejárt tartozása van?

Az SIGMA FAKTORING Zrt. – eleget téve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (jelenleg: MNB) Elnökének "a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről" szóló 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásában foglaltaknak – az alábbiakban ismerteti követeléskezelési gyakorlatát, e körben

 • az engedményezés szabályait
 • a fizetési kötelezettség elmulasztásának lehetséges következményeit
 • a követeléskezelés eljárási rendjét
 • elérhetőségeit, az Ügyféllel való kapcsolattartás módját
 • a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat
 • az igénybe vehető kedvezményeket
 • a panaszügyintézés rendjét
 • további információt tartalmazó dokumentumok, internetes oldalak elérését.

I. Általános tudnivalók

Engedményezés

A SIGMA FAKTORING Zrt. lejárt követelések vásárlásával is foglalkozó pénzügyi vállalkozás, ennek megfelelően a követeléskezeléssel érintett egyes Ügyfelei a bankok, pénzügyi vállalkozások vagy más szolgáltatók általi engedményezés útján kerülnek a SIGMA FAKTORING Zrt-vel jogviszonyba.

A SIGMA FAKTORING Zrt. a követelés engedményezése (átruházása) révén az eredeti jogosult (a hitelt, szolgáltatást nyújtó bank, pénzügyi vállalkozás vagy más szolgáltató) helyébe lép. Az engedményezés a Ptk. 6:193. § (1) bekezdés rendelkezései szerint történik, annak érvényessége vagy hatálya nem függ a kötelezett hozzájárulásától.

A kötelezett az engedményezést követően a tárgybeli jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettségét a SIGMA FAKTORING Zrt. részére köteles teljesíteni.
A SIGMA FAKTORING Zrt. és/vagy a követelés eredeti jogosultja a kötelezettet az engedményezésről minden esetben, írásban értesíti.
A SIGMA FAKTORING Zrt. maga is jogosult a megvásárolt követelést harmadik személyre továbbengedményezni.

A követelések sorsa az engedményezést követően

A SIGMA FAKTORING Zrt. Ügyfelei az engedményezést követően is az eredeti jogosulttól igénybe vett szolgáltatás kötelezettjei. Az engedményezés nem a szerződésszegés szankciója (akkor sem, ha arra általában az Ügyfél mulasztása miatt került sor):

 • kizárólag a jogosult személyében bekövetkezett változást eredményez;
 • az Ügyfél jogait, kötelezettségeit egyebekben az engedményezés nem érinti, azokat továbbra is az eredeti szerződés szerint érvényesítheti, ill. teljesítheti.

A szerződésből eredő jogok, kötelezettségek részletei tekintetében javasoljuk Ügyfeleinknek a rendelkezésükre álló, megkötött szerződés tanulmányozását, ill. engedményezett követelés esetén az eredeti jogosult honlapján az adott termékre vonatkozó leírásokat.

Felmondott szerződés esetében, a szerződés szerinti jogok, kötelezettségek értelmezésénél, meghatározásánál a felmondás jogi következményeit is figyelembe kell venni.

Kamat, díjak, költségek

A követelés a felmerült költségekkel és a szerződésre irányadó általános szerződési feltételekben, ill. hirdetményben (kondíciós listában), díjszabásban meghatározott mértékű átalány költségekkel, díjakkal, ill. késedelmi kamattal növelten rendezendő.

A késedelmi kamat a Ptk. 6:48 § (1) és (4) bekezdése értelmében a késedelem objektív következménye, a kötelezett annak összegét abban az esetben is köteles megfizetni, amennyiben késedelmét kimenti.

A követelés behajtása iránti valamennyi intézkedés, illetőleg jogi eljárás költsége a kötelezettet, több kötelezett esetében őket egyetemlegesen terheli. E költségek az Ügyfél szerződése szerint

 • a szerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó hirdetményben, kondíciós listában, díjszabásban meghatározott, átalány jellegű költségek vagy díjak, és/vagy
 • a behajtási eljárásban tételesen, igazolhatóan felmerült, a jogosult által előlegezett költségek.

A jogi és nem jogi behajtási eljárások e költségek érvényesítésére is kiterjednek.

A nem jogi eljárás költségei

 • a megbízott követeléskezelő cég díjazása
 • az Ügyféllel való kapcsolatfelvétellel felmerülő készkiadások
 • közjegyzői okiratba foglalt felmondás és a kézbesítés közjegyzői tanúsítványa esetén a közjegyző igénybevételével felmerült költségek.

A jogi eljárás költségei (a közölt adatok tájékoztató jellegűek, egyedi esetben lényeges eltérést mutathatnak)

 • fizetési meghagyásos eljárás díja: a tőkekövetelés 3%-a, de legalább 5.000 Ft
 • peres eljárás illetéke (amelybe a fizetési meghagyásos eljárás díja beszámítandó): 6%, de legalább 15.000 Ft
 • végrehajtási eljárás illetéke: a tőkekövetelés 1%-a, de legalább 5.000 Ft
 • bírósági végrehajtó díja és költsége (munkadíj, költségátalány, készkiadás, behajtási jutalék): a követelés nagyságától, a behajtott összegtől és a szükséges végrehajtási cselekményektől függően változik, a teljes követelés akár 30%-át is elérheti
 • a jogosultnak a fenti eljárások során felmerülő készkiadásai és ügyvédi költségei.

Az eljárások költségei a késedelmi kamaton felül fizetendők, e költségek a kötelezett tartozását jelentősen növelhetik.

A fizetési késedelem és a felmondás következményei

A SIGMA FAKTORING Zrt. arra törekszik, hogy késedelmes Ügyfelei a szerződés szerinti teljesítéshez térjenek vissza. Ügyfelét felszólító levelekben figyelmezteti kötelezettségeire, egyúttal azonban a fizetési nehézséggel szembesülő, együttműködő Ügyfelei esetében megvizsgálja az áthidaló megoldások igénybevételének lehetőségét is. A fizetési késedelem súlyos szerződésszegésként jogalapot szolgáltat a szerződés felmondására. A felmondással a teljes tartozás egyösszegben esedékessé (lejárttá és késedelmessé) válik, így a jogosult követelheti annak haladéktalan és maradéktalan, késedelmi kamatokra is kiterjedő rendezését.

A jogosult a követelés érvényesítésére jogi eljárást (fizetési meghagyásos-, peres, ill. bírósági végrehajtási eljárást, gazdálkodó szervezet kötelezett esetében felszámolási eljárást) indíthat.

Zálogjoggal, vételi joggal biztosított követelés esetén a jogosultnak megnyílnak a finanszírozott, ill. fedezetként lekötött vagyontárggyal kapcsolatos jogai

 • a követelés alapjául szolgáló szerződés, biztosítéki szerződés alapján a vagyontárgyat birtokba veheti,
 • eljárást indíthat, ill. folytathat a vagyontárgy értékesítése iránt
 • a vagyontárgy értékesítése vagy tulajdonjogának megszerzése esetén köteles a vagyontárgy vételárával vagy értékbecslés szerinti értékével elszámolni, annak értékével a követelést csökkenteni.

A finanszírozott vagy fedezetként lekötött vagyontárgy szerződés szerinti birtokba adása, elszámolása, ill. értékesítése nem mentesíti a kötelezettet az elszámolást követően fennmaradó tartozás megfizetése alól.

Ingatlanbiztosíték értékesítése

Ingatlanfedezettel biztosított követelés érvényesítése során, a fogyasztónak minősülő zálogkötelezett számára a SIGMA FAKTORING Zrt. az eljárás bármely szakaszában lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlant a zálogkötelezett maga, ill. a SIGMA FAKTORING Zrt-vel együttműködve értékesítse. A SIGMA FAKTORING Zrt. igény szerint egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban jelöli meg azt az összeget, amelynek befizetése, valamint a végrehajtási költségek rendezése esetén a zálogjog törlésére vonatkozó nyilatkozatát kiadja. A SIGMA FAKTORING Zrt. ilyen esetben igényli, hogy a vételár, vagy annak a követelést, ill. a SIGMA FAKTORING Zrt. által megjelölt összeget elérő része a vevő által közvetlenül a SIGMA FAKTORING Zrt. javára kerüljön megfizetésre. A hiánytalanul megfizetett összeg jóváírását követő 30 napon belül vállal kötelezettséget a zálogjog törlési nyilatkozat kiadására. Az ingatlan zálogkötelezett általi eladásának előnyei és hátrányai:

 • a SIGMA FAKTORING Zrt. egyedi döntése alapján a zálogtárgyat a követelés maradéktalan kiegyenlítése nélkül is kiengedheti
 • a SIGMA FAKTORING Zrt. egyedi döntése alapján – az Ügyfél kedvezményes részletfizetése feltételével – az ingatlan értékesítésére türelmi időt biztosíthat
 • az ingatlan vételárát a biztosított követelés összegének figyelembe vételével, ezen túlmenően azonban szabadon alakítja ki a zálogkötelezett és a vevő
 • az ingatlan ilyen eladása az érintettek szoros együttműködésével történik
 • az Ügyfélnek vállalnia kell az ingatlan hirdetésével, adásvételével, esetleges közvetítő igénybe vételével felmerülő költségeket
 • figyelem: ha az ingatlant – zálogjog vagy végrehajtási jog formájában – több tartozás terheli, az értékesítéshez ezek jogosultjainak bevonása is szükséges!

A bírósági végrehajtásban az ingatlan vételára a végrehajtó által – adó- és értékbizonyítvány alapján megállapított – becsértékhez igazodik. Az értékesítésre licitálást követően, a legmagasabb ajánlatot tevő részére kerül sor. A legalacsonyabb eladási ár a becsérték 70%-a lakóingatlan esetében, 50%-a más ingatlannál. A gyakorlatban azonban a legtöbb ingatlant a legalacsonyabb vételáron értékesíti a végrehajtó. Végrehajtásban számolni kell továbbá annak jelentős költségeivel és a végrehajtó jutalékával, a vételárból elsősorban ezek az összegek kerülnek kiegyenlítésre. A zálogkötelezettnek bírósági végrehajtás alatt is lehetősége van az ingatlan értékesítésére: a várható térülés függvényében a SIGMA FAKTORING Zrt. nyitottnak mutatkozik arra, hogy hozzájáruljon az ingatlan árverésen kívüli, azonban az árverés hatályával történő eladásához, a zálogkötelezett által hozott vevő javára.

Adatkezelés

A SIGMA FAKTORING Zrt. az általa végzett, valamint a megbízása alapján harmadik személy (követeléskezelő cég, ügyvéd) által végzett adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint az Adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, a jogszabályoknak megfelelő adatkezelésről és a személyes adatok védelméről a követeléskezelési eljárás teljes tartama alatt gondoskodik.

Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes ismertető a Társaság honlapján elérhető: https://www.sigmafaktoring.hu/adatkezeles

II. Követeléskezelési eljárás

A SIGMA FAKTORING Zrt. követeléskezelése 2 szakaszból áll:

 • Nem jogi behajtás
 • Jogi behajtás

A SIGMA FAKTORING Zrt. az igényérvényesítés és végrehajtás során harmadik személyeket (követelésbehajtással foglalkozó cégek, ügyvédek) vehet igénybe, és jogosult a harmadik személy eljárásával felmerült, indokolt költségei megtérítését a kötelezettől követelni, ill. behajtani.

A követeléskezelés mindkét szakaszában, a zökkenőmentes együttműködés és a tartozás mielőbbi rendezése érdekében javasoljuk Ügyfeleinknek az alábbiakat:

 • fizetési kötelezettségüket - legalább részletekben - teljesítsék;
 • legyenek kezdeményezők - befizetéssel, kérelemmel vagy más intézkedéssel ne várjanak Társaságunk megkeresésére vagy felszólítására
 • megváltozott elérhetőségeiket adják meg részünkre
 • fizetési problémáikat a lehető leghamarabb jelezzék
 • a kért adatokat valós tartalommal adják meg.

Nem jogi behajtás

A nem jogi behajtás alatt azon eszközök összességét értjük, amelyek segítségével megkíséreljük felvenni Ügyfeleinkkel a kapcsolatot, és

 • az együttműködő Ügyfelekkel közös megoldást keresünk, hogy tartozása rendezésre kerüljön
 • leválogatjuk az együttműködni nem hajlandó Ügyfeleket, ügyletüket jogi eljárásra készítjük elő.

A kapcsolatfelvételt a SIGMA FAKTORING Zrt. munkatársai mellett a Társaságunk által megbízott követeléskezelő cégek végzik.

A nem jogi behajtási folyamat együtt jár azzal, hogy Ügyfeleinket – telefonon, levélben, vagy vele személyesen találkozva - felhívjuk fizetési kötelezettsége teljesítésére. E felszólítás az Ügyfél számára is fontos: pontos képet kaphat aktuális tartozásáról, tájékoztatást a lehetőségeiről. Ügyfelünk részéről a felszólítást követő kapcsolatfelvétel, befizetés - részleges teljesítés esetén is - egyúttal visszajelzés számunkra, hogy a jövőben mennyire számíthatunk az együttműködésére.

Az eljárás általános hossza 6 hónap, azonban ez nagymértékben Ügyfelünk együttműködésétől függ. A nem jogi eljárás az Ügyfél együttműködésére épül, melynek során Társaságunk arra törekszik, hogy megkímélje az Ügyfeleket a felesleges költségektől, előmozdítsa a közös megoldásokat. Nem javasoljuk azonban, hogy Ügyfelünk ezt az időszakot magában fizetési haladéknak tekintse, vagy úgy gondolja, hogy ráér később foglalkozni az üggyel. Érintett Ügyfeleinknek érdemes tudnia, hogy e szakaszban alacsonyabb költségek mellett rendezhetik tartozásukat, míg a későbbiekben számolniuk kell a jogi eljárás – jelentős – költségeivel és a megnövekedett késedelmi kamatokkal.

A követeléskezelő cég az együttműködési és a fizetési hajlandóság mérlegelésével dönt arról, hogy érdemes-e folytatni a nem jogi eljárást, vagy az ügyet – 6 hónapon belül, de akár 1 héten belül is! – jogi eljárásra javasolja. A követeléskezelő cég megbízása meghosszabbodhat, amennyiben a kötelezettel részletfizetési megállapodást köt.

A követeléskezelő cégek több elérhetőségen – levélben, telefonon, személyesen is – felkeresik Ügyfeleinket. Ennek során

 • felhívják az adóst kötelezettségük teljesítésére
 • tájékoztatást adnak a tartozásról, a rendezés módjáról, a kedvezmények feltételeiről.
 • segítséget nyújtanak a kapcsolattartásban
 • rögzítik és a megbízó felé továbbítják az Ügyfél kéréseit, nyilatkozatait
 • megválaszolják az Ügyfél kérdéseit.

Amennyiben

 • az Ügyfelet nem sikerül elérni
 • nem kíván együttműködni és/vagy
 • nem mutat fizetési hajlandóságot

az eljárás jogi úton folytatódik.

Jogi úton történő igényérvényesítés

A jogi eljárás rendszerint az alábbi eljárásokat jelenti, ill. jelentheti:

 • fizetési meghagyásos eljárás
 • peres eljárás
 • bírósági végrehajtás
 • egyéb eljárások (pl. hagyatéki eljárás, gazdálkodó szervezet adós esetén csődeljárás, felszámolás).

Nem teljesítő kötelezettel szemben végső soron bírósági végrehajtásra kerül sor, amely a kötelezett teljes meglévő és a jövőben keletkező vagyona, jövedelme, bárhol fellelhető számlája, üzletrésze, ingó és ingatlan vagyontárgyai ellen, a követelés maradéktalan kiegyenlítéséig folytatódik.

Az eljárások lefolytatására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kerül sor. E jogszabályok az eljárás általános időtartamát nem határozzák meg, csak egyes eljárási cselekmények elvégzésére tartalmaznak határidőt. Az egyes eljárások egyedi döntés alapján, elsősorban attól függően követik egymást, hogy a kötelezett időközben teljesíti-e kötelezettségét, vagy kap-e a teljesítésre fizetési kedvezményt. A SIGMA FAKTORING Zrt. nem teljesítő kötelezett esetében az eljárások folyamatos, ill. lehető leggyorsabb lefolytatására törekszik.

A SIGMA FAKTORING Zrt. az eljárást egyidejűleg valamennyi kötelezett (adós, kezes, biztosítékot nyújtó más személy) ellen kezdeményezi, ill. folytatja. A jogi eljárást a SIGMA FAKTORING Zrt. jogtanácsosa, vagy a SIGMA FAKTORING Zrt. által megbízott, meghatalmazott ügyvéd folytatja le.

III. Fizetési kedvezmények

Amennyiben a követelés egyösszegben történő, haladéktalan rendezése a kötelezett számára jövedelmi, vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene, úgy a SIGMA FAKTORING Zrt. nyitottnak mutatkozik arra, hogy a kötelezett vagyoni lehetőségeit is szem előtt tartó kedvezmény lehetőségét megvizsgálja. A SIGMA FAKTORING Zrt. széles körben lehetővé kívánja tenni Ügyfelei részére, hogy fizetési kedvezményt vegyenek igénybe. Ennek érdekében

 • bármilyen tartalmú kérelemmel érdemben foglalkozik
 • a kedvezmény igénybevételének lehetőségét a követeléskezelési eljárás bármely szakaszában biztosítja
 • az Ügyféllel közös érdeke azonban, hogy olyan kedvezményt engedélyezzen, amely mellett a tartozás reális időn belül rendezhető.

A kedvezmény az egyenlő elbánás elvének szem előtt tartásával, azonban méltányossági és behajtási szempontokat mérlegelve adható. Ennek megfelelően a SIGMA FAKTORING Zrt. fenntartja a jogot, hogy a kedvezményről belátása szerint döntsön. Amennyiben a kedvezményt már engedélyezte, úgy annak feltételei természetesen a SIGMA FAKTORING Zrt-t is kötik.

A SIGMA FAKTORING Zrt. az alábbi kedvezmények igénybe vételére biztosít Ügyfelei számára lehetőséget:

 • részletfizetés;
 • tartozás elengedés.

Ezúton is felhívjuk érintett Ügyfeleink figyelmét a következőkre:
A SIGMA FAKTORING Zrt. kedvezményt kizárólag együttműködő Ügyfeleinek nyújt

 • azoknak, akik valós tartalmú nyilatkozattal tárják fel fizetési nehézségeik okát, körülményeiket
 • azoknak, akik az esetlegesen kért további információt, dokumentumokat rendelkezésre bocsátják
 • azoknak, akik a korábban megkötött megállapodást ill. fizetési ígéretüket, továbbá a határidőket betartják.

A SIGMA FAKTORING Zrt. a fizetési kedvezményekre külön hitelterméket nem alkalmaz, az eredeti jogviszonyból eredő jogait fenntartja.

A SIGMA FAKTORING Zrt. a döntéshozatal során a kötelezett vagyoni, jövedelmi helyzetét elsősorban a kötelezett által benyújtott nyilatkozata alapján méri fel, igényelheti azonban a vagyon, jövedelem, vagy az Ügyfél által előadott más körülmények igazolását. Erre elsősorban akkor kerül sor, amennyiben

 • a kötelezett kérelmének információ tartalma nem teljes körű, vagy a kérelem, a behajtási előzmények vagy a kötelezettről rendelkezésre álló iratok, adatok ellentmondásosak vagy nem életszerűek;
 • a kötelezett megszegte a korábban vele kötött, fizetési kedvezményre vonatkozó megállapodást.

A kedvezmény iránti kérelem benyújtása a fizetési kötelezettség teljesítésére nem eredményez haladékot. A kedvezményről a SIGMA FAKTORING Zrt. az ügylet összes körülménye mérlegelésével dönt, arra előzetesen nem vállal kötelezettséget, nyilatkozata, tájékoztatása nem minősül ajánlattételnek.

A kedvezmény utólagos: az SIGMA FAKTORING Zrt. az összegszerű kedvezményt az Ügyfél maradéktalan teljesítését követően írja jóvá. Bármely fizetési kötelezettség, részlet vagy más vállalt kötelezettség elmulasztása külön felhívás, figyelmeztetés vagy intézkedés nélkül a kedvezmény elvesztését eredményezi.

A SIGMA FAKTORING Zrt. a kedvezmény engedélyezését a feltételek teljesülése esetén is megtagadja, amennyiben a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérelem időhúzásra szolgál.

Részletfizetési kedvezmény

A részletfizetési kedvezmény feltételei:

 • amennyiben a kötelezettnek több jogviszonyból eredő tartozása áll fenn, ezeket együttesen kell figyelembe venni, a részletfizetés valamennyi jogviszonyra ki kell, hogy terjedjen;
 • a részletfizetési kedvezmény kizárólag a folyamatban levő jogi vagy nem jogi behajtási eljárás felfüggesztése/szüneteltetése, ill. jogi eljárás megindítása vonatkozásában eredményez haladékot, a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól nem mentesíti a kötelezettet. A kedvezmény a tartozás eredeti lejáratát és a késedelem okán – pénzügyi szolgáltatási szerződésből eredő tartozás esetén – a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését nem érinti. A SIGMA FAKTORING Zrt. a részletfizetés tartama alatt esedékessé váló késedelmi kamatokra igényt tart.
 • a SIGMA FAKTORING Zrt. kamatmentes részletfizetést csak kivételesen, egyedi mérlegelés alapján, egyösszegű befizetés mellett engedélyez;
 • a SIGMA FAKTORING Zrt. részletfizetést kizárólag a kötelezett kezdeményezésére, írásban előterjesztett kérelemre engedélyez;
 • a kérelemben a kötelezett
  • előadja a kérelme alapjául szolgáló tényeket, okokat
  • megjelöli a vállalt egyösszegű fizetés és/vagy részlet összegét és a törlesztés kezdő időpontját, több tartozás esetén a fizetendő összeget tartozásonként külön jelöli meg;
  • nyilatkozik tartozása elismeréséről

A részletfizetés teljesítése

A részleteket havonként, egyenlő összegben kell megfizetni azzal, hogy az utolsó részlet – technikai okokból – eltérő összegben kerülhet megállapításra. A törlesztést a SIGMA FAKTORING Zrt. által megjelölt időpontig – amely rendszerint a kérelem elbírálását követő hónap meghatározott napja – meg kell kezdeni.

A tartozás egy részének elengedése

Kivételesen a SIGMA FAKTORING Zrt. a tartozás egy részének az elengedéséről dönthet.

Feltételek:

 • a kötelezett fogyasztónak minősülő magánszemély;
 • a kötelezett az el nem engedett követelésrészt rendezi;
 • amennyiben a kötelezettnek több jogviszonyból eredő tartozása áll fenn, a SIGMA FAKTORING Zrt. ezen ügyleteket együttesen kezeli, arra törekedve, hogy a rendezés valamennyi jogviszonyra kiterjedjen;
 • a SIGMA FAKTORING Zrt. követelést kizárólag a kötelezett kezdeményezésére, írásban előterjesztett kérelemre enged el;
 • a kérelemben a kötelezett
  • előadja a kérelme alapjául szolgáló tényeket, okokat
  • megjelöli a vállalt befizetés összegét és időpontját, több tartozás esetén a fizetendő összeget tartozásonként külön jelöli meg;
  • nyilatkozik arról, hogy ő és a vele közös háztartásban élők jövedelmének figyelembe vételével, az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum kétszeresének összegét
  • nyilatkozik tartozása elismeréséről
 • a követelés elengedésével a SIGMA FAKTORING Zrt-nek adó-, illeték-, vagy járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezhet - kivételesen a SIGMA FAKTORING Zrt. e feltételtől eltekinthet, amennyiben az Ügyfél a SIGMA FAKTORING Zrt-nek a követelés elengedéssel felmerülő adó-, illeték-, vagy járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges összeget az el nem engedett követelés-részen felül megfizeti.

IV. Központi Hitelinformációs Rendszer

A jelen pontban ismertetett eljárás, ill. szabályok kizárólag pénzügyi szolgáltatásból eredő tartozásokra, valamint azok kötelezettjeire irányadók:

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján "aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll" cégünk, mint referenciaadat-szolgáltató köteles átadni a referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás részére a KHR-ben történő rögzítés céljából.

Az adatátadás előtt 30 nappal, majd pedig az adatátadást követően a SIGMA FAKTORING Zrt. értesítő levelet küld a kötelezettnek, amelyben ismerteti az adatszolgáltatás általános feltételeit, valamint a kötelezett tartozása vonatkozásában bekövetkezett feltételeket. Az adatátadás előtti értesítésben tájékoztatja a kötelezettet adatátadási kötelezettségéről, ha szerződés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Az adatátadást követően tájékoztatja az Ügyfelet az adatátadás tényéről. Tájékoztatja végül a kötelezettet az átadásra kerülő adatok köréről.

Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek.

A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését.

A nyilvántartott személy a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be.

A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni.

Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni.

A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen – 30 napon belül – keresetet indíthat. A nyilvántartott személyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli.

A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül végre kell hajtani.

V. Kapcsolattartás

Online ügyintézés

Elérhetőségek

A SIGMA FAKTORING Zrt. a következő elérhetőségeken áll Ügyfelei rendelkezésére:

Személyes ügyfélfogadás helye: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.
Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf.: 85.
Telefon: +36 1 391-0930
Fax: +36 1 398-0939
E-mail: sigmasigmafaktoring.hu

Személyes és telefonos ügyintézésre az alábbi ügyfélfogadási időben áll Ügyfeleink rendelkezésére:

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 17.00
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 13.15

A várakozás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy személyes találkozó előtt szíveskedjék telefonon, előzetesen időpontot egyeztetni.

A SIGMA FAKTORING Zrt. az e-mailben érkezett megkereséseket – a banktitok védelme érdekében – postai úton válaszolja meg, kivéve, ha az e-mailben történő kapcsolattartást az Ügyfél előzetesen, teljes bizonyító erejű magánokiratban, kifejezetten kéri.

Postai küldemények esetében a kézbesítési vélelemre az Ügyféllel kötött szerződés rendelkezései irányadók.

A SIGMA FAKTORING Zrt. az Ügyfél kérésére tájékoztatást nyújt a követeléskezelés állásáról és a fennálló aktuális tartozásról. A kizárólag e tárgyban megfogalmazott kérelmeket személyesen és telefonon azonnal, írásban pedig 15 napon belül válaszolja meg. Az Ügyfél egyéb írásbeli megkereséseire és panaszaira a SIGMA FAKTORING Zrt. 30 napon belül ad írásban választ.

A SIGMA FAKTORING Zrt. közvetlenül is fogadja azon Ügyfelei kérdéseit, akiknek ügyében behajtó cég vagy ügyvéd jár el, azonban ilyen esetben számos információ közvetlenül csak a megbízott követeléskezelőnél (ügyvédnél) érhető el. Javasoljuk ezért a megbízott közvetlen megkeresését. Az ilyen ügyben telefonon érdeklődő Ügyfél részére elsősorban a megbízott elérhetőségét adjuk meg, amennyiben azonban az Ügyfél továbbra is fenntartja, hogy az információt a SIGMA FAKTORING Zrt-től kéri, úgy a részletes válaszra a megbízottal való egyeztetést követően, későbbi időpontban, ismételt telefonhívás keretében vagy írásban kerülhet sor.

A kapcsolattartás módja

A kötelezettel történő kapcsolatfelvételkor a SIGMA FAKTORING Zrt. munkatársa, vagy a képviseletében eljáró személy azonosítja magát és a kötelezettet. A SIGMA FAKTORING Zrt. a kötelezettel történő telefonos beszélgetéseket rögzíti, hangfelvételeiről kérésre jegyzőkönyvet készít az Ügyfél részére. A felvétel személyesen a SIGMA FAKTORING Zrt. székhelyén meghallgatható.

A SIGMA FAKTORING Zrt-t a kapcsolatfelvétel módja tekintetében az Ügyfél rendelkezése nem köti. Az Ügyfélnek a kapcsolatfelvétel módjára vonatkozó kéréseit rögzíti és figyelembe veszi, amennyiben

 • nem okoz magasabb költséget, vagy a költséget az Ügyfél előlegezi;
 • az Ügyfél az általa kért módon valóban elérhető;
 • az Ügyfél kérése ügyfélfogadási időben történő kapcsolattartásra vonatkozik;
 • harmadik személynek a személyes adataival való rendelkezési jogát nem sérti;
 • a kapcsolatfelvétel formája alkalmas
  • a banktitok megtartására,
  • arra, hogy a kapcsolatfelvétel igazolható legyen,
  • arra, hogy a megtett a nyilatkozat jogilag érvényes legyen ill. hatályosuljon.

A SIGMA FAKTORING Zrt. a kommunikáció során

 • biztosítja a banktitok, személyes adatok és személyhez fűződő jogok érvényesülését
 • tájékoztatást ad a kötelezett jogi helyzetéről, lehetőségeiről, a követeléskezelés állásáról, a mulasztás lehetséges jogi következményeiről
 • kérésre tájékoztatást ad a tartozásról és annak elemeiről, felhívja a figyelmet a tartozás növekedésére
 • kérésre tájékoztatást ad a fizetési kedvezményekről
 • kérésre tájékoztatást ad a panasz ügyintézés lényeges szabályairól, a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségéről és a hozzájuk fordulás lényeges szabályairól
 • a kérdésekre érdemben válaszol, a kötelezett méltányolható kéréseit figyelembe veszi.

VI. Reklamáció, panasz

Amennyiben az Ügyfél a SIGMA FAKTORING Zrt. válaszát, eljárását, intézkedését (mulasztását) sérelmezi, panaszát formailag kötetlenül, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) is megteheti.

Az engedményezésről szóló, valamint a követeléskezelési megbízásról szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül az Ügyfél akként tehet panaszt, hogy annak beérkezése esetén a SIGMA FAKTORING Zrt. annak kivizsgálásáig és megválaszolásáig a követelés behajtása iránti további lépéseket mellőzi. Az eljárás felfüggesztése, ill. mellőzése nem vonatkozik a jogi eljárásra. A panasz megtétele egyebekben a fizetési kötelezettség teljesítésére, ill. a SIGMA FAKTORING Zrt. jogainak érvényesítésére nem eredményez haladékot.

Az írásbeli panaszbejelentés segítése érdekében a SIGMA FAKTORING Zrt. formanyomtatványt biztosít Ügyfelei számára, amely a Társaság honlapján elérhető. A nyomtatvány használata nem kötelező.

Panaszbejelentés írásban

Postacím: 1406 Budapest Pf.: 85.
Fax: +36 1 391-0939
E-mail cím: sigmasigmafaktoring.hu

Személyes panaszbejelentés

Panaszügyintézés helye: a SIGMA FAKTORING Zrt. székhelye, 1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 13.15

Telefonos panaszbejelentés

Telefonszám: 06-1-391-0930

Hívásfogadási idő:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 13.15

Az eljárás további menetét, jogorvoslati fórumok igénybevételének módját és elérhetőségét a SIGMA FAKTORING Zrt. panaszkezelési szabályzata tartalmazza. A szabályzat a SIGMA FAKTORING Zrt. honlapján elérhető: https://www.sigmafaktoring.hu/panaszkezeles

VII. További információ

Fizetési nehézséggel küzdő Ügyfeleink számára hasznos javaslatokkal, információkkal szolgálhatnak az MNB (és jogelődje, a PSZÁF) alábbi dokumentumai, ill. honlapja.

Az MNB fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozó, ill. fizetési nehézségek esetére tanácsokkal szolgáló internetes oldala: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja:http://fogyasztovedelem.kormany.hu

Letölthető dokumentumok