Részletek

Ezen szolgáltatás különösen azoknak a vállalkozásoknak nyújt megoldást melyek vevői a halasztott fizetési feltétel miatt tőkehiánnyal, finanszírozási problémákkal küzdenek.

Az aktív faktoring ügyletek esetében társaságunk a fizetési esedékességet megelőzően a szállítók/szolgáltatók/ alvállalkozók (a továbbiakban Üzletfél) számláit, eseti vagy rulírozó faktoring keretszerződés keretein belül vásárolja meg.

Lehetséges ügyfélkör:

 • kiskereskedelmi szállítók, szolgáltatók
 • építőipari vállalkozások, alvállalkozók
 • egészségügyi, oktatási intézményekkel szállítói, szolgáltatói kapcsolatban lévő vállalkozások
 • akár üzleti, akár pályázati támogatási forrásból származó követelések is faktorálhatók

A faktorálás tárgya:

Az Üzletfélnek nem lejárt fizetési határidejű, áruszállításból, szolgáltatásból származó számláinak a faktorálása.

A finanszírozandó követelés Vételára:

A finanszírozandó követelés vételára akként kerül meghatározásra, hogy a bruttó számlaértéknek a leszámítolási kamatláb szerinti %-át az első vételárrész átutalása napjától a számla szerinti esedékesség napjáig eltelt napokra kell kiszámítani, majd az így kapott összeget a bruttó számlaértékből levonni.

A finanszírozás összege – a SIGMA FAKTORING Zrt. által fizetendő vételárrész – a bruttó számlakövetelés 75%-a.

A SIGMA FAKTORING Zrt. által felszámításra kerülő díjak a kondíciós lista szerint

 • Leszámítolási kamatláb
 • Ügyleti kamat
 • Késedelmi kamat
 • Folyósítási díj
 • Nem faktorált követelés továbbításának kezelési költsége

A folyósítási díj: A faktorálási ajánlat befogadása, az ellenőrzés, ügyintézés és a hitelbiztosítéki nyilvántartás bejegyzési költségei ellenértékeként felszámított egyszeri díj, amely a bruttó számlaértékre vetítve kerül kiszámításra, és amely az első vételárrész átutalásával egyidejűleg esedékes.

Leszámítolási vagy ügyleti kamat (az Üzletféllel kötött szerződés szóhasználatától függően): A követelés a finanszírozás összege után, a nevezett összeg átutalása napjától Üzletfélnek a számlakötelezett teljesítéséig vagy az Üzletfél visszaengedményezéssel keletkező fizetési kötelezettsége esedékessége napjáig számítandó évenkénti kamat.

Késedelmi kamat: A követelés visszaengedményezése – az engedményezéstől való elállás – esetén, az Üzletfél által a finanszírozás összege visszafizetése esedékességének napjától annak tényleges teljesítéséig számítandó összeg, amelynek mértéke a teljes késedelmes összegre vetítve – ideértve a finanszírozási összeget, mint tőketartozást, annak ügyleti kamatát és 2 egyéb járulékait, vagy azok meg nem fizetett részét –, évenkénti kamatként kerül meghatározásra.

További feltételek:

Amennyiben a számlakötelezett a fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a SIGMA FAKTORING Zrt. választása szerint, egyoldalúan jogosult

 • az engedményezett követelés visszaengedményezése – az engedményezéstől való elállás – mellett az Üzletféltől a finanszírozás összegének és járulékainak haladéktalan, egyösszegű megfizetését követelni és érvényesíteni, vagy
 • a teljesítést a számlakötelezettől az alapul szolgáló szerződés szerinti késedelmi kamatokkal és járulékokkal együtt követelni, ill. a követelést érvényesíteni, egyúttal az Üzletfél vagy harmadik személy által a számlakötelezett mulasztása esetére nyújtott biztosítékokat igénybe venni és érvényesíteni.

A faktorálás történhet:

A követelésvásárlási (faktoring) szerződéseket a szerződő felek eseti alkalomra, vagy keretjelleggel, határozatlan időre vagy a szerződésben megjelölt határozott időre kötik.

További információ: