Elszámolási és forintosítási információk

1. Tájékoztató Társaságunk más pénzügyi intézménytől vásárolt (felmondott/lejárt követelésként a SIGMA FAKTORING Zrt-re engedményezett) követelése kötelezettjei számára

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást Társaságunk a fogyasztónak minősülő Ügyfelünk kérelmére, erre irányuló igényének benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást a jogelőd – az Ügyfelünkkel szembeni követelést a SIGMA FAKTORING Zrt-re engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény – által rendelkezésre bocsátott információk alapján tudjuk elvégezni. A gyors és zökkenőmentes lebonyolítás érdekében javasoljuk Ügyfeleinknek, hogy a jogelőd bank (pénzügyi intézmény) honlapját is látogassák meg, nála is kérjenek információt, igényeljék az elszámolást, ill. tájékozódjanak arról, hogy az elszámolást mikorra kaphatják meg. Társaságunk – kérelemre – igazolást állít ki arról, hogy a rá engedményezett követelést az Ügyféllel szemben érvényesíti. Az igazolást a jogelőd bank (pénzügyi intézmény) az általa készítendő elszámolás feltételéül szabhatja. A jogelőd bank elszámolása a követelés engedményezése időpontjára tartalmazza a követelés elszámolt adatait.

Az elszámolási igény előterjesztésére szolgáló mintakérelem a 2. pontban, a Formanyomtatványok, mintaszövegek, elszámolással összefüggő egyéb információk cím alatt elérhető, ill. letölthető. A nyomtatványt Társaságunk székhelyén (1062 Budapest, Bajza u. 17-19.) is elérhetővé teszi, valamint azt a fogyasztó kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Amennyiben az Ügyfél személyes adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, a változásokat a 3. pontban, a Formanyomtatványok, mintaszövegek, elszámolással összefüggő egyéb információk cím alatt található "Adatváltozás bejelentő nyomtatvány" kitöltésével javasoljuk bejelenteni.

Amennyiben az elszámolás eredményeként az Ügyfél esetleges túlfizetése kerül megállapításra, annak összegét Társaságunk az Ügyfél által bejelentett bankszámlaszámra átutalja, vagy kérelemre Társaságunk székhelyén, készpénzben átadja. Az Ügyfél a 2. pontban, a Formanyomtatványok, mintaszövegek, elszámolással összefüggő egyéb információk cím alatt található, "Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez" elnevezésű nyomtatványon nyilatkozhat a bankszámlaszámáról, vagy a pénztári kifizetés kéréséről.

Amennyiben Ügyfelünk a Társaságunk elszámolással kapcsolatos intézkedését, esetleges mulasztását vagy az elszámolás adatait, helyességét kifogásolja, úgy azt a 2. pontban, a Formanyomtatványok, mintaszövegek, elszámolással összefüggő egyéb információk cím alatt található "Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban" elnevezésű nyomtatvány kitöltésével is bejelentheti.

A mintakérelem, ill. a honlapon található más formanyomtatvány alkalmazása Ügyfelünk számára nem kötelező. Kérjük azonban tisztelt Ügyfeleinket, hogy kérelmüket írásban, két tanú előtti aláírásukkal ellátva, személyük, valamint szerződésük azonosítására alkalmas adataik, bankszámlaszámuk közlésével, ill. a jogelőd elszámolása csatolásával nyújtsák be.

A kérelem, nyilatkozat személyesen és postai úton is benyújtható Társaságunk 1062 Budapest, Bajza u. 17-19. számon található címén.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2014. évi XL. törvény 7. § (5) bekezdése értelmében elszámolási igényét a fogyasztó hat hónapos elévülési időn belül jogosult érvényesíteni. Az elévülés kezdő időpontja a jogelőd pénzügyi intézmény elszámolásról szóló tájékoztató levelének a fogyasztó részére való kézbesítését követő második hónap első napja. Az elszámolást nem áll módunkban teljesíteni, ha a kérelem az elévülési időn túl érkezett!

Elszámolás másolatának kérése

Az elszámolás másolatát az az adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, akinek a részére a pénzügyi intézmény az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni (elszámolás másolatára jogosult személy). A másolatra jogosult személy igényét a 2. pontban, a Formanyomtatványok, mintaszövegek, elszámolással összefüggő egyéb információk cím alatt található "Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez" - elnevezésű nyomtatvány kitöltésével is bejelentheti. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A másolatra jogosult személy a másolat iránti kérelmét legkésőbb a pénzügyi intézmény "KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL" című tájékoztatásának internetes honlapján/ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében való közzétételét követő 30 napon belül terjesztheti elő.

A követeléskezelőként elkészített elszámolás másolata az elszámolási igény elévülési idején belül kérhető azzal a feltétellel, hogy az elszámolásra jogosult személy (a jogelőd pénzügyi intézmény által kiállított elszámolás címzettje) előzőleg igényelte a követeléskezelő elszámolását.

2. Formanyomtatványok, mintaszövegek elszámolással összefüggő egyén információk

3. Forintosítás

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény szerinti forintosítás a SIGMA FAKTORING Zrt. lejárt tartozással rendelkező Ügyfeleit nem érinti, társaságunk e követeléseit továbbra is a szerződés szerinti eredeti devizanemben tartja nyilván.

A SIGMA FAKTORING Zrt. saját hitelezési tevékenysége keretében kötött fogyasztói kölcsönszerződések esetében társaságunk kizárólag forint kölcsönöket nyújtott, ekként a forintosítási rendelkezések ezen Ügyfeleink ügyleteit sem érintik.

4. Az elszámolás felülvizsgálata

Panaszkezelés

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól

A Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását az Ügyfél kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

Az Elszámolási törvény rendelkezései értelmében az elszámoláson címzettként nem szerepelt, azonban az elszámolás vitatására jogosult személy vonatkozásában is abban az időpontban kell kézbesítettnek tekinteni az elszámolást, amely időpontban az elszámolás az elszámoláson címzettként megjelölt fogyasztó számára kézbesítettnek tekintendő. Ily módon az elszámolással kapcsolatban – az elszámolásban található, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásban foglaltak szerint – a másolatra jogosultnak is az elszámolás címzettje számára nyitva álló határidőn belül van lehetősége panasztételre. Abban az esetben azonban, ha a panasz benyújtására nyitva álló határidő a fentiek szerint 2015. május 18. napját megelőzően már megkezdődött vagy eltelt, a másolatra jogosult esetében a panasztételi határidőt e naptól kell számítani. A panaszra indokolással ellátott álláspontunkat a panasz kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben az Ügyfél válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja.

Az elszámolás címzettje mellett az is jogosult az elszámolás vitatására, aki az elszámolással érintett szerződésben hitelfelvevőként (adósként, adóstársként) vagy lízingbevevőként szerződő fél (volt). A másolatra jogosult kezes és zálogkötelezett számára ezzel szemben az Elszámolási törvény nem biztosít lehetőséget az elszámolás vitatására.

Amennyiben az Ügyfél (fogyasztó) az elszámolást vitatja és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton a SIGMA FAKTORING Zrt. levelezési címére: 1406 Budapest, Pf.: 85., benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben a SIGMA FAKTORING Zrt székhelyén: 1062 Budapest, Bajza u. 17-19., vagy elektronikus úton a sigmasigmafaktoring.hu e-mail címre. A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatvány elérhető a 3. pontban (Formanyomtatványok, mintaszövegek, elszámolással összefüggő egyéb információk), vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését, a sigmasigmafaktoring.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Ha az elszámolás címzettjeként szereplő fogyasztó (a továbbiakban: címzett) a pénzügyi intézménynek az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást, illetve módosított szerződést a pénzügyi intézménytől és szerinte annak elszámolási, illetve szerződésmódosítási kötelezettsége fennáll, továbbá ha panaszát annak elkésettsége miatt a pénzügyi intézmény érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

Az elszámolás vitatására jogosult az is, aki az elszámolásnak nem címzettje, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél (a továbbiakban: elszámolás vitatására jogosult), és az elszámolás másolatának kérésére jogosult. Az elszámolást az elszámolás vitatásra jogosult vonatkozásában is abban az időpontban kell kézbesítettnek tekinteni, amely időpontban az az elszámoláson címzettként megjelölt számára kézbesítettnek tekintendő. Erről a pénzügyi intézmény tájékoztatást köteles adni.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását a címzettként elszámolást kapott fogyasztó, illetve az elszámolás vitatására jogosult, másolattal rendelkező hitelfelvevő (lízingbevevő) kötelezett (a továbbiakban együtt: fogyasztó) a panaszát elutasító, pénzügyi intézmény által küldött válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha a jogosultak bármelyike a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület az elszámolás és szerződésmódosulással kapcsolatos jogvitákban három nyomtatványt rendszeresített. A nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36- 1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi intézmények, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.

1. Amennyiben a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt elutasította, azonban a fogyasztó az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, a benyújtott kérelemben be kell mutatnia a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével a pénzügyi intézmény által küldött elszámolást és módosított szerződést ellenőrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható. Erre az esetre a "151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában" c. nyomtatvány alkalmazandó. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a számítási hiba bemutatását és annak okát sem jelöli meg a kérelmező, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet hiánypótlásra visszaküldheti és határidő tűzésével felszólíthatja a kérelmezőt a jelzett hiányok pótlására. Ha a hiányosságok pótlása az adott határidőre nem történik meg vagy a hiányt a kérelmező nem pótolta, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasíthatja és az eljárást megszüntetheti.

2. Ha a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította el, hogy az elkésett, a fogyasztó jogorvoslattal élhet, amennyiben megítélése szerint panaszát határidőben nyújtotta be, azt mégis elutasította a pénzügyi intézmény annak érdemi vizsgálata nélkül. Kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és kötelezze a pénzügyi intézményt arra, hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében a kérelmezőnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan dokumentumot, amellyel állításait alátámasztja. Erre az esetre a "152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában" c. nyomtatvány alkalmazandó.

3. Ha a fogyasztó nem kapott elszámolást vagy a szerződésmódosulásról szóló tájékoztatót, az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében kezdeményezhet eljárást, a "153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában" c. nyomtatvány benyújtásával. Ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség mely jogszabály alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melyből megállapítható, hogy mely fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában és miért van elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettsége a pénzügyi intézménynek.

A 151., 152. és 153. nyomtatványok MNB honlapon belüli elérhetősége:
http://www.mnb.hu/bekeltetes/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-kapcsolatos-jogvita/fogyasztoknak/elszamolassal-es-szerzodesmodosulassal-forintositassal-kapcsolatos-jogvita

Ugyanazon szerződés alapján indult és folyamatban lévő eljárás esetén a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmeket együtt bírálja el, ezért a kérelmező, amennyiben tudomással bír arról, hogy rajta kívül más jogosult is eljárást indított a Pénzügyi Békéltető Testület előtt, erről a Pénzügyi Békéltető Testületet a kérelemben tájékoztatja.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de a felek saját költségeiket maguk viselik, az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült kérelmezői költségek megtérítésére nincs mód. A kérelmező magát személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását írásban folytatja le és 90 napon belül befejezi. Ez a határidő a hiánytalan és teljes kérelem beérkezésétől kezdődik. A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet és annak mellékleteit az érintett pénzügyi intézménynek megküldi és felhívja arra, hogy 15 napon belül válasziratban érdemben nyilatkozzon a kérelemben foglaltakra, továbbá esetleges egyezségi ajánlatát közölje, és a teljes válaszát küldje meg a kérelmezőnek postai úton. Az eljárásban a Pénzügyi Békéltető Testület akkor tart meghallgatást, ha megítélése szerint az ügy körülményei azt indokolják.

A Pénzügyi Békéltető Testület törekszik arra, hogy a felek megállapodást kössenek, közöttük egyezség jöjjön létre. Ha ez sikerül, és az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a Pénzügyi Békéltető Testület az egyezséget jóváhagyja, egyéb esetekben a kérelmet elutasítja és az eljárást megszűnteti, vagy kötelezést tartalmazó határozatot hoz a pénzügyi intézményre vonatkozóan. A döntés mindkét fél számára kötelező.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető vagy kötelezést tartalmazó határozatával szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. Ha jogorvoslati jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában jogerős döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – történik.

E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható be a Pénzügyi Békéltető Testülethez, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. A nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől, illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi intézmények, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is."

Polgári nemperes eljárás

A fogyasztó mint kérelmező az elszámolást készítő pénzügyi intézmény mint kérelmezett ellen, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását követően, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a helyes elszámolást megállapító határozatának a fogyasztó részére történő kézbesítését követő 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a helyes elszámolást megállapító határozatának hatályon kívül helyezése iránt polgári nemperes eljárást kezdeményezhet. Ha a fogyasztó a kérelem előterjesztésében akadályozva van, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2016. október 31. napjáig kell a kérelmet előterjesztenie.

A kérelmező a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntéssel szemben benyújtott kérelmében kérheti, hogy a bíróság határozatában állapítsa meg, hogy

  • a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, a Pénzügyi Békéltető Testület jogszabálysértő határozatát helyezze hatályon kívül és kötelezze a pénzügyi intézményt új elszámolás készítésére,
  • - a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni,
  • a pénzügyi intézménynek a kérelmezővel szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve e törvény szerint fennáll és kötelezze a kérelmezettet az elszámolásra
    vagy
    ha a Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást - a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

Ha a Pénzügyi Békéltető Testület határozatában a fogyasztó kérelmétől eltérően állapítja meg a helyes elszámolást, a kérelmező kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

A polgári nemperes eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság - a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság - illetékes. Belföldi lakóhely hiányában az illetékességet a fogyasztó tartózkodási helye alapozza meg; ha a fogyasztó tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem állapítható meg vagy a fogyasztónak belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a pénzügyi intézmény székhelye alapítja meg.

A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet az ügy irataival együtt, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a bírósághoz továbbítja.

Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási -(2014.évi XL.) és Forintosítási (2014.évi LXXVII.) törvényben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében űrlapokat alakított ki.

1. A kialakított űrlapokon előterjeszthető kérelmek

  • a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem,
  • a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésének hatályon kívül helyezése iránti kérelem,
  • a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának a megváltoztatása iránti kérelem.

2. Az űrlapok típusai

F1 - Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem
A kérelmező szerint a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, mert az elszámolás helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a tartozás forintra történő átváltását, a tartozás forintra történő átváltásának árfolyamát, a kamat számítását, az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, vagy kéri kötelezni a pénzügyi intézményt a Forintosítási törvényben foglalt kötelezettségei teljesítésére.

F2 – Panasz el nem késettségének megállapítása iránti fogyasztói kérelem
A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni.

F3 - Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti fogyasztói kérelem
A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a pénzügyi intézménynek az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény és az Elszámolási törvény szerint fennáll, és kötelezze a pénzügyi intézményt az elszámolásra.

F4 – Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem 2. (Pénzügyi Békéltető Testület nem érdemi döntésével szembeni jogorvoslat)
A Pénzügyi Békéltető Testület az Ön kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

F5 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem
A Pénzügyi Békéltető Testület a határozatában az Ön kérelmétől eltérően állapította meg a helyes elszámolást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

3. Az űrlapok letöltése és kitöltése

Az űrlapok megtalálhatók a 3. pontban, a Formanyomtatványok, mintaszövegek, elszámolással összefüggő egyéb információk -cím alatt. A letölthető és kitölthető, a kitöltést megelőzően vagy azt követően kinyomtatható űrlapok 2015. július hó 8. napjától kezdődően a bíróságok központi internetes honlapján is elérhetők.

Az űrlapok elérhetősége az Országos Bírósági Hivatal honlapján:
https://birosag.hu/polgari-eljaras/nyomtatvanyok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

Az űrlapok alkalmazása 2015. július 8. napjától kötelező.

4. Az űrlap egyéb elérési módja

Az elektronikus felületen kívűl, az űrlapok valamennyi járásbíróságon papír alapon, kitöltetlen formában, a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatóval elérhetők.
Az űrlap módosítása esetén, az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.

FIGYELEM:
AZ ŰRLAPOK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ. HA A KÉRELMÉT NEM A RENDSZERESÍTETT ŰRLAPON TERJESZTI ELŐ, A BÍRÓSÁG A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA ELLENI JOGORVOSLATI KÉRELMÉT ELUTASÍTJA.
A JOGORVOSLATI KÉRELEM ILLETÉKKÖTELES. A FIZETENDŐ ILLETÉK MÉRTÉKÉT AZ ADOTT ŰRLAP TARTALMAZZA.

5. Az űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a kérelem hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek az adatok kitöltését pótlapként másik űrlapon kell folytatnia. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát, a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

6. Az űrlap benyújtása

Az űrlap kizárólag papír alapon (kinyomtatva) nyújható be. Az űrlap elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az űrlap benyújtása során az alábbiakat ellenőrizze:
Papír alapon kitöltött űrlapa fizetendő illeték (illetékbélyeg formájában) az űrlapon szerepeljen a kérelmező saját kezű aláírása és két tanú aláírása vagy képviselet esetében csatolja az ügy vitelére vonatkozó meghatalmazást.

7. Az űrlap benyújtásának helye

Az űrlapot NEM A BÍRÓSÁGNÁL KELL BENYÚJTANI. AZ ŰRLAPON ELŐTERJESZTETT JOGORVOSLATI KÉRELMET A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉHEZ KELL ELJUTTATNI.

postacím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670.